Državljanstvo

Stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo (stranci) mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i prirođenjem postati hrvatski državljani ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.  

Hrvatsko državljanstvo se može prirođenjem steći po sljedećim pravnim osnovama:

A) na temelju boravka u Republici Hrvatskoj u propisanom trajanju

B) na temelju rođenja u Republici Hrvatskoj uz status stalnog boravka

C) 1. na temelju braka s hrvatskim državljaninom uz status stalnog boravka

     2. na temelju sklopljenog životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom

         uz status stalnog boravka

D) 1. na temelju iseljenja

     2. na temelju braka s iseljenikom, odnosno njegovim potomkom

E) 1. na temelju interesa Republike Hrvatske

     2. na temelju braka s osobom koja je stekla hrvatsko državljanstvo zbog postojanja

         interesa Republike Hrvatske, uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

F)  ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva nakon otpusta iz hrvatskog državljanstva,

     uz odobren boravak u Republici Hrvatskoj

G) na temelju pripadnosti hrvatskom narodu

 

Maloljetna djeca mogu prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo:

 • ako oba roditelja stječu državljanstvo prirođenjem
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, a dijete živi u Hrvatskoj i ima odobren stalni boravak
 • ako jedan od roditelja stječe državljanstvo prirođenjem na temelju članka 11. stavka 1. ili članka 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu
 • ako prirođenjem stječe državljanstvo samo jedan roditelj, drugi je bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete živi u inozemstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove u vezi stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem.
 

Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev se prilaže:

 • životopis i motivacijsko pismo za stjecanje hrvatskog državljanstva
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, identifikacijska isprava za stranca) s jasno vidljivom fotografijom
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku). Ako se zahtjev temelji na braku s hrvatskim državljaninom, činjenica sklopljenog braka treba biti upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj
 • izvadak iz registra životnog partnerstva (za osobe u životnom partnerstvu)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijeg datuma od 6 mjeseci s prijevodom na hrvatski jezik
 • suglasnost stranke za provjeru vjerodostojnosti stranih isprava priloženih zahtjevu

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i izvadak iz matice rođenih djeteta, dokaz o državljanskom statusu djeteta i pisana suglasnost drugog roditelja (Zakonom su propisani izuzeci kada zahtjev može podnijeti samostalno jedan od roditelja). Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je činjenica rođenja djeteta upisana u maticu rođenih u RH.

 

Ostali dokazi ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva:

 • iseljenik i njegovi potomci  - ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila u inozemstvo; dokazi o kontinuitetu srodstva s iseljenikom
 • pripadnik hrvatskog naroda – isprave kojima dokazuje ranije osobno deklariranje pripadnosti hrvatskom narodu u pravnom prometu npr. radna knjižica, vojna knjižica, svjedodžbe, indeks, ovjerene preslike zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka, prijave rođenja djece u maticu rođenih i sl. Pripadnost hrvatskom narodu može se dokazivati i zaštitom prava i promicanjem interesa hrvatskog naroda i aktivnim sudjelovanjem u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ako se podnositelj zahtjeva poziva na pripadnost hrvatskom narodu svojih roditelja, uz zahtjev dostavlja dokaze o njihovom nacionalnom izjašnjavanju u pravnom prometu.

 

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

Dokaz poznavanja hrvatskog jezika i kulture

Podnositelji zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po osnovi boravka u Hrvatskoj, izuzev osoba starijih od 60 godina, dužni su u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva dokazati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja Hrvatske.

Poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja dokazuje se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija, pred službenikom policijske uprave ili postaje.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se odgovarajućim dokazima, a u nekim slučajevima može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje državljanstva prirođenjem (npr. stranci koji su do dana podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina i stranci koji su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji su korisnici programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja).
 

Podizanje domovnice

Nakon primitka u hrvatsko državljanstvo i izvršenog upisa u knjigu državljana Republike Hrvatske, domovnica se može podići u bilo kojem matičnom uredu u Republici Hrvatskoj ili se zahtjev može podnijeti putem diplomatskih misija/konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Stjecanje hrvatskog državljanstva - Upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu 

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

U ovom se postupku utvrđuje je li osoba stekla hrvatsko državljanstvo po propisima važećim 08. listopada 1991. godine

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana 8. listopada 1991. godine stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Ukoliko se u postupku utvrdi da osoba udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, smatra se hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

U slučaju udovoljavanja uvjetima, policijska uprava ili postaja, ili diplomatska misija/konzularni ured osobu obavještava o upisu u knjigu državljana (matični ured, stranica, redni broj upisa), no ukoliko osoba ne udovoljava uvjetima upisa pozvat će se radi uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.

Obavijesti o fazi predanog zahtjeva mogu se dobiti temeljem strankinog pisanog zahtjeva upućenog poštom ili elektroničkom poštom.
 

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrazac zahtjeva zajedno s upitnikom koji trebate ispuniti možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

 Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.pdf (441kb).
 
Uz zahtjev se prilaže:

• životopis

• važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom

• izvadak iz matice rođenih

• izvadak iz matice vjenčanih

• uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kad je podnositelj zahtjeva i po kojoj osnovi stekao strano državljanstvo

• izvadak iz matice rođenih ili izvadak iz matice vjenčanih za roditelje podnositelja zahtjeva

• dokaz o hrvatskom državljanstvu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva (domovnica, potvrda matičnog ureda)

• osobe koje su iselile s područja Republike Hrvatske u inozemstvo prije 8.10.1991. godine mogu priložiti dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, vojna knjižica, radna knjižica i sl.)


Za  osobe koji su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica jesu li po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana. Iznimno, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, hrvatskim državljaninom smatra se i osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991., kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.
 

Pravna osnova za utvrđivanje državljanstva

Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se temeljem članka 30. stavak 1. i članka 30.a stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu djecu i osobe rođene nakon stupanja na snagu navedenog Zakona tj. nakon 08.10.1991. godine. Punoljetne osobe, koje još nisu navršile 21. godinu, podnose zamolbu/prijavu za izravan upis u maticu rođenih (ako nisu rođene u Republici Hrvatskoj) i knjigu državljana Ministarstvu uprave Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu ukoliko prebivaju u inozemstvu.

Osobe starije od 21. godine zahtjeve za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske po odredbama članaka 4. i 5. podnose na obrascu upitnika za utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Za osobe koje temelje zahtjev na odredbi članka 5. stavka 2. Zakona (dakle osobe starije od 21. godine, rođene u inozemstvu kojima je jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku njihovog rođenja), svojem zahtjevu obavezno, uz drugu potrebnu dokumentaciju, prilažu i Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela država čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijeg datuma od 6 mjeseci s prijevodom na hrvatski jezik ili višejezični standardni obrazac potvrde o nekažnjavanju (u skladu s Uredbom EU br. 2016/1191 o javnim ispravama  od 16. veljače 2019.)

Odredba članka 5. stavka 2. Zakona privremenog je karaktera jer se zahtjevi mogu podnijeti u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN br. 102/19), zaključno do 01.01.2022. godine.

Procedura utvrđivanja hrvatskog državljanstva s detaljnim navođenjem potrebne dokumentacije, opisana je na internetskim stranicama MUP-a

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva - upute o proceduri.
 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu

 

Dvojno državljanstvo

Hrvatska, u nekim slučajevima, uz stjecanje hrvatskog dopušta i zadržavanje jednog ili više stranih državljanstava

Zadržavanje stranog državljanstva dopušteno je:

 • kada se hrvatsko državljanstvo stječe temeljem braka ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom
 • kada ga stječe iseljenik, njegovi potomci i njihovi bračni drugovi
 • kada je u pitanju stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Hrvatsku i njegovom bračnom drugu
 • maloljetniku
 • osobama koje traže ponovni primitak u hrvatsko državljanstvo
 • pripadnicima hrvatskog naroda koji žive u inozemstvu.

Obvezan otpust iz stranog državljanstva

Otpust iz stranog državljanstva  obvezne su dostaviti osobe koje zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnose na temelju boravka u Republici Hrvatskoj (redovna naturalizacija) te osobe koje zahtjev podnose na temelju rođenja na području Republike Hrvatske. 

 

Prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak državljanstva podnosite ako uz hrvatsko državljanstvo imate i strano ili vam je prestanak hrvatskog uvjet za dobivanje stranog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva. 


Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Propisani obrazac s upitnikom možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova

Uz zahtjev se prilaže:  

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom

• izvadak iz matice rođenih

• izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

 

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

• preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja (ako je brak razveden)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

• suglasnost drugog roditelja, hrvatskog državljanina, za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva)

 

Odricanje od hrvatskog državljanstva

Hrvatsko državljanstvo može prestati i po osnovi odricanja od njega.

U tom slučaju, uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, trebate priložiti:

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom

• izvadak iz matice rođenih

• izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)

• uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

• vlastoručno potpisana i datirana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva

• dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik


Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu prilaže se i:

• životopis

• ovjerena preslika identifikacijske isprave (putna isprava, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom podnositelja zahtjeva i djeteta (ako je dijete posjeduje)

• izvadak iz matice rođenih djeteta

• izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)

• preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja (ako je brak razveden)

• zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o stranom državljanstvu uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik

• suglasnost drugog roditelja, hrvatskog državljanina, za prestanak hrvatskog državljanstva otpustom za dijete/djecu (ako nije dana na obrascu zahtjeva) 

 

Dodatne informacije: 

Zakon o hrvatskom državljanstvu

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana