Državljanstvo


Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem temeljem Članka 16. Zakona (pripadnost hrvatskom narodu) može se podnijeti i putem  diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem konzularnom području osoba boravi i prijavljena je. U svim drugim slučajevima zahtjev se podnosi u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.
Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja.
Nakon uručenja pozitivnog rješenja stranka se upisuje u knjigu državljana u nadležnom matičnom uredu nakon čega matični ured može izdati domovnicu.

Uz propisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva s upitnikom prilaže se:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice vjenčanih (ako je osoba u braku)
 • dokaz o državljanstvu (to može biti i putovnica ili osobna iskaznica države čija je osoba državljanin)
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (njemačka potvrda o nekažnjavanju treba biti ovjerena štambiljem Apostille i prevedena na hrvatski jezik)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu i suglasnost djeteta starijeg od 14 godina

Kod zahtjeva za stjecanja hrvatskog državljanstva temeljem pripadnosti hrvatskom narodu (Članak 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu) potrebno je dostaviti isprave kojima podnositelji zahtjeva dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.

Kad je riječ o stranim javnim ispravama koje se prilažu uz zahtjev (npr. rodni list, vjenčani list i slično), takve isprave trebaju biti izdane na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji (ako se radi o ispravama izdanim u SR Njemačkoj).

 

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu (domovnica)
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu (domovnica).

 - dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača

Odricanje od hrvatskog državljanstva:

 • uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, daje se izjava o odricanju
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu.


 

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže:

 • upitnik
 • izvadak iz matice rođenih
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • potvrda da osoba nije upisana u knjige državljana u matičnom uredu kod kojeg je trebala biti upisana u vrijeme rođenja po propisima koji su tada vrijedili
 • ako stranka posjeduje strano državljanstvo, akt o njegovom stjecanju ili uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o načinu i vremenu stjecanja državljanstva
 • potvrda ili domovnica jednog ili oba roditelja o činjenici upisa u knjigu državljana.


Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanina stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a greškom nisu upisane u knjigu državljana.

Republika Hrvatska dozvoljava svojim državljanima da uz hrvatsko steknu i državljanstvo SR Njemačke, no pred državnim tijelima Republike Hrvatske svi hrvatski državljani koji uz hrvatsko imaju i neko drugo državljanstvo smatraju se isključivo hrvatskim državljanima.

Obrasci zahtjeva dostupni su na:

https://www.mup.hr/gradjani

Više informacija dostupno je na:

https://www.mup.hr/public/documents/Javnost/Isprave/Državljanstvo.pdf

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana