GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U FRANKFURTU
Generalni konzul: Vladimir Duvnjak
Područje nadležnosti: Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland

Diplomatsko osoblje:
Tihomir Kujundžić, konzul prvog razreda
Biserka Lukan, vice konzulica

UREDOVNO VRIJEME
Uredovno vrijeme GK RH Frankfurt (za stranke):
• ponedjeljak - četvrtak: 9.00 - 12.30 sati
• utorak i četvrtak: 9.00 - 12.30 i 14.30 - 16.30 sati
• petak: 9.00 – 12.00 sati

 

Obavijest

Konzularni dani u Kasselu

(prostorije Hrvatske katoličke misije, Heinrich-Schütz-Allee 285, 34134 Kassel - održavaju se u drugom dijelu 2018. još dva puta:  subotom  22.09.2018. i 24.11.2018. godine.

Vrijeme: od  14:00-17:00 sati.

KONTAKT
Adresa:
Am Weingarten 25 
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel: ++49 (0) 69 707 100 5
Fax: ++49 (0) 69  707 101 1
Email: gkrh.frankfurt@mvep.hr

U samo iznimno hitnim slučajevima možete nas dobiti na dežurni broj mobitela  0178 211 63 96

 

PRISTOJBE

Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova uređeno je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04 i 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60,08, 62/08, 30/09, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), tarifni brojevi od 74 do 101. Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja poslovne godine. Plaćanje je moguće EC karticom, odnosno gotovinom u banci na uplatnici dobivenoj u GK RH Frankfurt.


TEMELJNI KONZULARNI POSLOVI

Ovjere

Generalni konzulat RH u Frankfurtu izvršava ovjere potpisa državljana RH (uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.


Putovnice

Zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi se osobno u prostorijama GK RH Frankfurt u uredovno vrijeme.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • putovnicu
 • jednu biometrijsku fotografiju visoke kvalitete veličine 35 x 45 mm, svijetla pozadina – na glatkom i sjajnom papiru ne stariju od 6 mjeseci
 • potvrdu prijave boravka (adrese stanovanja) u Hessenu, Rheinland Pfalzu, Saarlandu ili staru dozvolu boravka kojoj nije istekao rok valjanosti

Ako stara putovnica u trenutku predaje zahtjeva više nije valjana dulje od jedne godine potrebno je uz nju predočiti drugi valjani identifikacijski dokument sa slikom (npr. osobna iskaznica, vozačka dozvola i slično).

Stranka je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuje se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Stranka kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

Osobe koje su promijenile prezime dužne su priložiti hrvatski rodni list s upisanom promjenom prezimena ili hrvatski vjenčani list ukoliko je do promjene prezimena došlo sklapanjem braka.

Roditelj ili zakonski skrbnik predaje zahtjev za dijete i prilaže djetetov rodni list, a djeca starija od 12 godina dužna su biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putovnice podnose osobno oba roditelja. Iznimno zahtjev za izdavanje putovnice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Ukoliko je samo jedan od roditelja skrbnik djeteta, potrebno je o tome priložiti pismeni dokaz (odluku hrvatskog suda). Ukoliko se radi o stranoj sudskoj presudi ista mora biti priznata od strane hrvatskog suda.

Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin, ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • obrazac za prijavu (u GK)
 • izvadak iz matice rođenih djeteta izdan na međunarodnom obrascu (originalni međunarodni rodni list ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o državljanstvu roditelja (hrvatska putovnica ili domovnica)

Novorođeno dijete upisuje se u maticu rođenih i knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja.


Prijava sklopljenog braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima SR Njemačke sklopili brak mogu preko Generalnog konzulata prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • izvadak iz matice vjenčanih na međunarodnom obrascu (originalni internacionalni vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci)
 • putovnicu
 • dokaz o dozvoli boravka u SR Njemačkoj

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova.


Prijava smrti

S obzirom da njemačke vlasti samo u nekim slučajevima prijavljuju smrt hrvatskih državljana, za prijavu smrti odgovorni su članovi obitelji pokojne osobe. Smrt se preko Generalnog konzulata može prijaviti uz izvadak iz matice umrlih izdan na međunarodnom obrascu (originalni međunarodni smrtni list). Pri podnošenju zahtjeva za upis u maticu umrlih potrebno je donijeti na poništenje putovnicu i osobnu iskaznicu pokojnika bez obzira na njihov rok važenja.


Sprovodnice

Sprovodnica se izdaje za prijevoz posmrtnih ostataka i pokop u RH. Zahtjev za izdavanje sprovodnice u Generalnom konzulatu mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koje posmrtne ostatke prevozi u RH.
Zahtjevu za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sljedeće:

 • putovnicu pokojne osobe
 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (međunarodni smrtni list) ili potvrdu o privremenom obustavljanju upisa u maticu umrlih
 • potvrdu o smrti (Todesbescheinigung)
 • njemačku dozvolu za tranzit posmrtnih ostataka (Leichenpass)
 • potvrdu o grobnom mjestu u RH (samo ako se radi o stranom državljaninu)

Za tranzit kroz RH (pokop u nekoj trećoj državi) nije potrebna sprovodnica RH, već samo sprovodnica države u kojoj će se obaviti pokop.

Za prijenos urne s pepelom (neovisno o državljanstvu pokojne osobe čiji se pepeo prenosi) potrebna je samo potvrda krematorija gdje je kremacija obavljena.


Dostava izvadaka iz matica RH i potvrdi (rodni, smrtni i vjenčani listovi, domovnice)

Izvatke iz matica RH, također rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice, moguće je naručiti preko Generalnog konzulata. Dostava traje nekoliko tjedana, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.


Odobrenje boravka u Hrvatskoj

REGULIRANJE BORAVKA I RADA STRANACA U RH

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima („Narodne novine“, broj 130/2011, 74/2013) i pripadajućim podzakonskim aktima.

KATEGORIJE STRANACA

Prema odredbama Zakona o strancima moguće je strane državljane koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj podijeliti u nekoliko kategorija. Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za reguliranje boravka ovisi o navedenoj kategorizaciji. Slijedom navedenog, kategorije stranih državljana su sljedeće:

 1. DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci – državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije i njihovi članovi obitelji, kao i članovi obitelji hrvatskih državljana
 2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI
  Stranci – državljani trećih država koji imaju odobren stalni boravak na području druge države članice EGP-a i članovi njihovih obitelji.
 1. VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
  Državljani trećih država su stranci koji nemaju državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP). Način reguliranja njihova boravka odnosno rada ovisi o tome imaju li odobren stalni boravak na području države članice EGP-a, odnosno jesu li članovi obitelji državljana država članica EGP-a, Švicarske Konfederacije ili hrvatskih državljana ili se ne mogu podvesti pod niti jednu od navedenih kategorija.

1. DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Državljani država članica EGP-a, državljani Švicarske Konfederacije, članovi njihovih obitelji i članovi obitelji hrvatskih državljana koji namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a izdaje se u obliku biometrijske boravišne iskaznice s rokom važenja do 5 godina.

Rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice Europske unije i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Međutim, temeljem odredbe članka 236. Zakona o strancima, Vlada Republike Hrvatske može propisati primjenu pravila o radu u odnosu na državljane država članica EU i članova njihovih obitelji koje su prema hrvatskim državljanima uvele nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma. Takva ograničenja propisana su Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu država članica EU i članova njihovih obitelji.

Popis država članica EU koje su hrvatskim državljanima ograničile pristup svom tržištu rada dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava (http://www.mrms.hr).

Temeljem uzajamnosti na državljane tih država članica EU i članove njihovih obitelji primjenjuju se ograničenja u pristupu tržištu rada Republike Hrvatske pa ovi strani državljani svoj radno pravni status mogu regulirati na sljedeći način:

 • ako žele raditi do 90 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada ili
 • ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad.

Navedene mjere će se primjenjivati sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere u odnosu na rad prema državljanima Republike Hrvatske i članovima njihovih obitelji.

2. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA S ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Stranci iz ove kategorije zahtjeve za privremeni boravak mogu podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj imaju odobren stalni boravak ili u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.

Državljaninu treće države na stalnom boravku u drugoj državi članici EGP-a odobrit će se privremeni boravak ako ima:

 • valjanu putnu ispravu,
 • sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
 • zdravstveno osiguranje i
 • ako ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu namjeravanog boravka.

3. VISOKOKVALIFICIRANI DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

Izdavanje dozvole boravka i rada - »EU plave karte«

Državljanin treće države koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka.

Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) za državljanina treće države koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće države koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:

 1. ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
 2. dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće države u obliku biometrijske dozvole boravka.

4. DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 1. spajanja obitelji,
 2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
 3. znanstvenog istraživanja,
 4. humanitarnog razloga,
 5. rada,
 6. rada raspoređenog radnika ili u druge svrhe.

Stranac kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Stranac kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza, u pravilu, zahtjev za odobrenje privremenog boravka, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, stranac svoj zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako:

 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
 • dolazi radi obavljanja znanstvenog istraživanja temeljem ugovora o gostovanju,
 • je riječ o strancima iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima. To su stranci koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama; znanstveni istraživači, stranci koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama; profesori – izvorni govornici stranih jezika, lektori i drugi nastavnici koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te stranci koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. istoga Zakona i članova njegove uže obitelji (nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja).

Uz ispunjeni zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka stranac je dužan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku valjane putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka (npr. vjenčani list, potvrda o upisu u visokoškolsku ustanovu ili drugi dokaz ovisno o svrsi namjeravanog boravka).

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima.

Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

U roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o odobrenju privremenog boravka, stranac je dužan prijaviti svoje boravište policijskoj upravi/postaji. Ako stranac propusti prijaviti svoje boravište u navedenom roku, odobrenje za privremeni boravak / dozvola za boravak i rad prestaju.

Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova http://www.mup.hr.


Stjecanje nekretnina za strance

Državljani država članica EU mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske bez posebnih odobrenja ili dozvola, tj. u tome su izjednačeni s hrvatskim državljanima.


Državljanstvo

Primitak u državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Državljanstvo RH stječe se:

 • podrijetlom
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
 • prirođenjem
 • po međunarodnim ugovorima

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik ispunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvod iz matice rođenih
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • potvrda o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i osobe u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo ima (s pečatom Apostille – ukoliko je to potrebno prema međunarodnim ugovorima)
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvode iz matične knjige rođenih te izvode iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja – izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
 • Potvrda o sudjelovanju u radu hrvatskih kulturnih i sportskih društava u inozemstvu
 • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Na internetskim stranicama Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

 • da je navršila 18 godina života;
 • da nema smetnji glede vojne obveze;
 • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj ;
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Generalnog konzulata
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • dokaz o stranom državljanstvu, odnosno zajamčenje primitka u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik kod sudskog tumača) -Einbuergerungzusicherung (s rokom važenja više od 6 mjeseci)
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca), za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod (SR Njemačka), osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca), osobe vjenčane u SR Njemačkoj prilažu internacionalni izvod.
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvadak iz matice rođenih, te izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, zajamčenje primitka u strano državljanstvo
 • specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.mup.hr


Vizni režim

Pregled viznog režima RH moguće je pronaći na stranici http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=1161

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., svim strancima koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana) nije potrebna dodatna (hrvatska) viza.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću, izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Državljanima Republike Kosovo, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize za 2 ili više ulazaka), a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih schengenskih isprava mora pokrivati trajanje tranzita kroz ili boravak na državnom području Republike Hrvatske.


Sudski tumači za hrvatski i njemački jezik

Marijan Majić
Falkstr. 30
60487 Frankfurt
Tel. +49 69 700367
E-Mail: marijan.majic@hotmail.com

Antonia Tomljanović-Brkić
Am Nonnenhof 11
60435 Frankfurt
Tel. +49 69 54805975
E-Mail: antonia@tomljanovic-brkic.de

Ivka Wachter
Im Kirchtal 19a
67659 Kaiserslautern
Tel. +49 6301 710670
E-Mail: ivka.wachter@t-online.de

Popis hrvatskih odvjetnika u Frankfurtu koji govore njemački jezik

Danija Budimir
ODVJETNICA U RH
(europäische Rechtsanwältin-RAK Frankfurt a/M)
Av. Većeslava Holjevca 40
ZAGREB/ RH
+385 1 7888 082

Blumenstraβe 12
60318 FRANKFURT a/M DE
+49 1744918701

Tomislav Ćosić
Eschersheimer Landstraße 1-3
60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069/27293292
Fax: 069/27293290
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-cosic.de
www.rechtsanwalt-cosic.de

Željko Grgić
Zeil 46
60313 Frankfurt
Tel: 069/920375690
Fax: 069/920375699
E-Mail: zeljko.grgic@dg-rechtsanwaelte.de

Daniel Konta
Zeil 81
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/25 75 27 20
Fax: 069/25 75 39 75
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-konta.de

Alois Kovač
Luisenstraße 81
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069/9819496-1
Fax.:069/9819496-3
E-Mail: info@kanzlei-kovac.de

Dr. Josip Kuvač
Westendstr. 16-22
60325 Frankfurt am Main
Telefon + 069 272 477 64
Telefax + 069 272 461 94
E-Mail: j.kuvac@kuvac-law.de
www.kuvac-law.de

Miroslav Lučić
Zeil 46
60313 Frankfurt/M
Tel: 069/296927
Fax: 069/296678
E-Mail: RA.Lucic@t-online.de

Rechtsanwältin
Ivana (Zovko) Müller
Blumenstr. 12
60318 Frankfurt  a/ M
Tel: 069/ 71678977
E-mail: ivana-mueller@email.de

Prof. Dr. Zoran Pokrovac
Rechtskundiger auf dem Gebiet des kroatischen Rechts
Ziegenhainer Str. 189
60433 Frankfurt/M
Tel: 069/53059894
E-Mail: PokrovacKroatienRechtsberatung@googlemail.com

Jasminka Odrljin
Eckenheimer Landstr. 277
60322 Frankfurt a. M.
Tel: 069-59 79 69 10
Fax: 069-50 95 28 0023
Mobil: 0173-1953971
E mail: jasminka@odrljin.eu